Założenia ideowe Fundacji Biosłone

Fundacja Biosłone jest niezależną od firm farmaceutycznych organizacją pozarządową o charakterze antymedycznym. Podstawową działalnością fundacji jest szerzenie niemedycznej wiedzy o zdrowiu, czyli o tym, jak dożyć późnych lat starości w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej bez jakichkolwiek leków. Są bez wątpienia przyjemniejsze cele, na które można wydać pieniądze. No i zdrowsze.

Nasze publikacje obalają mit lansowany przez propagandę medyczną, że trucie ludzi lekami może wywołać inne skutki, niż zatrucie lekami, a w perspektywie degradację społeczeństwa. 

Jeśli uważasz tak samo, wesprzyj nas. Nasza skuteczność uzależniona jest od pomocy ludzi dobrej woli, także od Ciebie. Otrzymane darowizny przeznaczamy na działalność statutową, głównie na nieodpłatne publikacje otwierające ludziom oczy na rzeczywisty cel koncernów farmaceutycznych, którym jest robienie chorych ze zdrowych po to, żeby sprzedać im leki.

The cleansing mixture

Table of contents

Chapter 1: The cleansing mixture

1. Oil as an ingredient of the cleansing mixture

2. Flaxseed oil as an ingredient of the cleansing mixture

3. Alocit as an ingredient of the cleansing mixture

4. Lemon juice as an ingredient of the cleansing mixture

5. Apple cider vinegar as an ingredient of the cleansing mixture

6. Treatment during pregnancy and breastfeeding

7. Treatment for children

8. Breaks from using the cleansing mixture

Chapter 2: Reactions referred to as cleansing

1. Herxheimer reaction

2. Increased hair loss

3. Migrating pains

Chapter 3: Fiber cocktail

1. Properties of ingredients of the fiber cocktail

2. Blender

3. Preparation of the cocktail

4. Lemon cocktail

Chapter 4: The pro-health diet

1. Candidiosis of the large intestine

2. Symptoms of candidiasis of the large intestine

3. The first stage of the diet

4. The second stage of the diet

5. The beetroot test

6. The third stage of the diet

7. The three stages of the diet

8. The fourth stage of the diet

9. Summary of the four stages of the diet

10. The fiber myth

11. The fiber cocktail in the pro-health diet

12. Juices and the pro-health diet

13. Taking medications during the pro-health diet

14. Weight loss as a side effect of the pro-health diet

15. For whom is the diet recommended

Chapter 5: Apple cider vinegar

The cleansing mixture is a selection of practical recommendations from the four-volume book Health at own request. These are the recommendations necessary to implement preventive health care, so we can not only maintain health, but also get rid of many diseases, of course, not with drugs, but putting only on health, because health is a universal remedy for all diseases.

It should be emphasized that Health at own request is not another item from the cycle "101 ways for 1000 diseases", which now multiplied on the market, but a compendium of health containing comprehensive knowledge about health, without which one cannot reasonably take care of it. Well, how to take care of something, if you do not know what it is? And it is something completely different than what health medicine calls it, followed by the mass media. It is not important what medicine - conventional, natural, or any other, because medicine is not interested in health, and only in business associated with the treatment of diseases. And that has so much in common with health, that it is its denial, and that is because health does not require medicines, even those most natural of natural, or any medical services. Health is health, that's all. It itself is enough to not get sick. However, the value of health is not given to us once and for all. To have it, one should take care of it, and it should be done when one has it, because if one loses it, there is no longer what to take care about. It remains only to heal, usually for the rest of life. It should be borne in mind, preferably in advance.

Taking care of health just to keep it, so not to get sick, or not to have to use medical services, is called preventive health care, invented by Hippocrates. His definition of prevention is as follows: Preventive health care is the prevention of disease through fixation of the proper patterns of a healthy lifestyle.

Everything points to the fact that Hippocrates drew his knowledge from the Chinese Taoists, because during his life (460 BC - 370 BC) in China there was a popular Taoist medicine mainstream, which assumed that nature is perfect, so there is nothing to correct. Just follow its rights, because the violation of the eternal laws of nature is the cause of health loss. A Taoist medical doctor is first and foremost a teacher who trains people how not to get sick, intervening only in emergency and unforeseen circumstances.

Taoists list 6 reasons of health loss:

 1. Improper nutrition
 2. Insufficient sleep and rest
 3. Incorrect quantity and quality of physical movement
 4. Improper emotional state
 5. Malfunction of symptomatic medicine
 6. Inability to adapt to environmental changes

Especially in these times this last point becomes important, because never in the history the environmental changes have occurred so quickly. Nor they were so radical. The result of these changes is not only the increasing number of illnesses that haunted humanity since the beginning, but above all, there are new diseases unknown to people. Then there appeared new drugs, and behind them an unparalleled in the history growth of pharmaceutical giants, which soon dominated the medicine. The treatment of diseases has become the most profitable industry.

Taoist medical doctors were rewarded only if their patients were healthy, but when one of them got sick - a doctor not only did not receive payment, but still had to treat him at his own expense.

The post of a doctor of the Chinese imperial family was tempting because of the lavish salary, but also his responsibility was commensurate with the salary. In case of illness of one of the members of the imperial family a doctor caring for him not only lost wages but in addition he was punished by flogging, while in the case of illness of the emperor himself he could even lose his life.

Currently, a doctor is not rewarded for a healthy patient. The pharmaceutical and medical business welcomes the emergence of any new disease, and if this is not enough - a new disease is simply founded by organizing the so-called preventive tests, or simply invented. Everything to only sell more and more drugs and medical services. In this situation, no one is interested in preventive health care, defined as disease prevention.

In general, the present pharmaceutical and medical business is based on the treatment of diseases, therefore, any so-called health recommendations are essentially pathogenic. Are we powerless in this situation? Oh, no, because we can successfully do without the medical and pharmaceutical cartel and its pathogenic recommendations and take our health into our own hands. That's what Health at own request is about, and the most important thesis presents The cleansing mixture.

The cleansing mixture can be ordered by calling the following number: +48 508 442 064 or by writing to the following e-mail: fundacja@bioslone.pl

The publication is free which means that the customer does not incur any cost, including shipping costs.

A place where you can engage in discussion on the topics covered in The cleansing mixture: www.bioslone.pl/forum

Przydatnik zdrowia

Przydatnik zdrowia to wybór praktycznych zaleceń z czterotomowej (docelowo) książki Zdrowie na własne życzenie. Są to zalecenia niezbędne, by wdrożyć profilaktykę zdrowotną, dzięki czemu możemy nie tylko zdrowie zachować, ale także pozbyć się wielu chorób, oczywiście nie za pomocą leków, lecz stawiając wyłącznie na zdrowie, albowiem zdrowie jest uniwersalnym lekiem na wszelkie choroby.

Należy podkreślić, że Zdrowie na własne życzenie nie jest kolejną pozycją z cyklu „101 sposobów na 1000 chorób”, których obecnie namnożyło się bez liku, lecz jest kompendium zdrowia zawierającym kompleksową wiedzę o zdrowiu, bez której nie można racjonalnie dbać o nie. No bo jak dbać o coś, skoro się nie wie, co to jest? A jest to zupełnie coś innego niż to, co zdrowiem nazywa medycyna, a za nią środki masowego przekazu. Nie jest przy tym ważne, jaka medycyna – konwencjonalna, naturalna, czy jakakolwiek inna, żadna bowiem medycyna nie jest zainteresowana zdrowiem, a jedynie biznesem związanym z leczeniem chorób, co ze zdrowiem ma tyle wspólnego, że jest jego zaprzeczeniem, a to dla tego, że zdrowie nie wymaga leków, nawet tych najnaturalniejszych z naturalnych, ani jakichkolwiek usług medycznych. Zdrowie to zdrowie, i tyle. Już samo ono wystarczy, żeby nie chorować. Jednakże zdrowie nie jest wartością daną nam raz na zawsze. Żeby je mieć, należy o nie dbać, i to akurat wtedy, kiedy się je ma, bo jeśli się je straci, to już nie ma o co dbać. Pozostaje jedynie leczyć się, najczęściej przez resztę życia. Warto mieć to na uwadze, najlepiej zawczasu.

Dbałość o zdrowie po to, żeby je zachować, a więc nie chorować, czyli nie musieć korzystać z usług medycznych, nazwa się profilaktyką zdrowotną, której twórcą jest Hipokrates. Jego definicja profilaktyki brzmi następująco: Profilaktyka zdrowotna to zapobieganie chorobom poprzez utrwalenie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia.

Wszystko wskazuje na to, że swoją wiedzę Hipokrates zaczerpnął od chińskich taoistów, ponieważ za jego życia (460 p.n.e. - 370 p.n.e.) w Chinach popularny był nurt medycyny taoistycznej, który zakładał, że natura jest doskonała, więc niczego nie należy poprawiać. Wystarczy przestrzegać jej praw, bowiem to właśnie naruszenie odwiecznych praw natury jest przyczyną utraty zdrowia. Lekarz medycyny taoistycznej to nade wszystko nauczyciel uczący ludzi jak nie chorować, interweniujący tylko w nagłych i nieprzewidzianych wypadkach.

Taoiści wymieniają 6 powodów utraty zdrowia:

 1. Nieprawidłowe odżywianie
 2. Niedostateczna ilość snu i odpoczynku
 3. Nieprawidłowa ilość i jakość ruchu fizycznego
 4. Niewłaściwy stan emocjonalny
 5. Nieprawidłowe działanie medycyny objawowej
 6. Nieumiejętność dostosowania do zmieniających się warunków środowiskowych

Lekarze medycyny taoistycznej wynagradzani byli tylko wówczas, gdy ich pacjenci byli zdrowi, natomiast gdy któryś z nich zachorował – lekarz nie dość, że nie otrzymywał zapłaty, to jeszcze musiał leczyć go na własny koszt.

Posada lekarza chińskiej rodziny cesarskiej była kusząca ze względu na sowite wynagrodzenie, ale też jego odpowiedzialność była współmierna do tegoż wynagrodzenia. W razie choroby któregoś z członków rodziny cesarskiej opiekujący się nim lekarz nie tylko tracił wynagrodzenie, ale na dodatek był karany chłostą, natomiast w razie choroby samego cesarza mógł stracić nawet życie.

Obecnie lekarza nie wynagradza się za zdrowego pacjenta. W ogóle obecny farmaceutyczno-medyczny biznes oparty jest na leczeniu chorób, w związku z czym wszelkie zalecenia tak zwane prozdrowotne są w istocie chorobotwórcze. Czy w tej sytuacji jesteśmy bezsilni? Ależ nie, ponieważ z powodzeniem możemy obejść się bez farmaceutyczno-medycznego kartelu oraz jego chorobotwórczych zaleceń i wziąć swoje zdrowie we własne ręce. O tym właśnie mówi Zdrowie na własne życzenie, a najistotniejsze tezy przedstawia prezentowany tutaj Przydatnik zdrowia.

Przydatnik zdrowia należy zamawiać drogą mailową fundacja@bioslone.pl lub telefonicznie dzwoniąc na numer: 693 281 381. W zamówieniu należy podać adres zamawiającego oraz ilość egzemplarzy.

Publikacja jest nieodpłatna, toteż zamawiający nie ponosi żadnych kosztów.

Zakładki do książki

Fundacja Biosłone wydała miłe dla oka i bardzo przydatne w praktyce zakładki do książki, które są dodawane do wysyłanych broszur i książek. Poza wartością praktyczną jako zakładki ułatwiające lekturę książek, pełnią one dodatkową rolę, mianowicie na ich odwrocie jest przedstawiony sposób wypełnienia formularza PIT celem przekazania 1% podatku na cele statutowe Fundacji Biosłone, dzięki czemu możemy wydawać nieodpłatne publikacje służące propagowaniu idei Biosłone wśród coraz szerszych rzesz społeczeństwa.

Zakładkę można też wręczyć znajomym, którzy nie są zdecydowani, komu mają przeznaczyć swój 1 % podatku. Niech przeznaczą na Fundację Biosłone, to sami na tym skorzystają, jeśli oczywiście wiedza o zdrowiu zasługuje według nich na poważne potraktowanie. Tutaj trzeba koniecznie dodać, że właśnie wiedza o zdrowiu jest fundamentalnym warunkiem odzyskania, a potem utrzymania zdrowia. Ogólnie dostępna wiedza o chorobach tej roli nie spełnia. Wprost przeciwnie ogólnie dostępna, nachalnie wtłaczana do głów wiedza o chorobach wiedzie ku badaniom mającym na celu wykrycie (wynalezienie?) choroby i jej leczenie.

Świadectwa osób stosujących zasady Biosłone

Już jest w drukarni, a to znaczy, że niedługo będzie dostępna  nowa pozycja finansowana przez Fundację Biosłone. Tym razem będzie to licząca 160 stron książka Zaświadczam samym sobą. W skrócie można ją opisać jako książkę o wszystkim i o niczym. Prawdopodobnie nikt do tej pory takiej książki jeszcze nie wydał, bowiem jest to zbór świadectw Bisołonejczyków zamieszczonych na Niemedycznym Forum Biosłone w wątku Deklaracje uczestnictwa w Elitarnym Forum Zdrowia Biosłone oraz w dziale Korzyści stosowania metod prozdrowotnych.

Stara prawda mówi: nie ma to jak przykład własny; jeśli chcesz mi pomagać, zwłaszcza w kwestii tak ważnej jak zdrowie, pokaż na własnym przykładzie   zaświadcz samym sobą. My zaświadczamy. Czy ktoś jeszcze to potrafi? Może jakiś lekarz bądź aptekarz?  

Dystrybucja Książki

Książkę należy zamawiać drogą mailową fundacja@bioslone.pl lub telefonicznie dzwoniąc na numer: 693 281 381. W zamówieniu należy podać adres zamawiającego oraz ilość egzemplarzy.

Publikacja jest nieodpłatna, toteż zamawiający nie ponosi żadnych kosztów.

W formie PDF książkę Zaświadczam samym sobą można pobrać tutaj.

Broszura o szczepieniach


5 września 2012 roku wystąpiliśmy z apelem o sponsorowanie naszej pierwszej publikacji. Odzew na apel przerósł nasze oczekiwania, za co serdecznie dziękujemy naszym darczyńcom. Dzięki Wam dzisiaj, tj. 24 października 2012 roku, ukazała się drukiem broszura Zanim pozwolisz zaszczepić dziecko, która do tej pory istniała w wersji elektronicznej na naszym Portalu wiedzy o zdrowiu

Zanim pozwolisz zaszczepić dziecko jest publikacją uświadamiającą rodziców o długofalowych negatywnych skutkach ubocznych szczepień, nie tylko niepożądanych odczynach poszczepiennych (NOP), bezpośrednio związanych ze szczepieniem. Jest to wiedza skrzętnie skrywana przez oficjalną propagandę medyczną, sponsorowaną przez koncerny farmaceutyczne, niemniej jednak istotna dla rodziców, którzy na ogół nie zdają sobie nawet sprawy, na jakie niebezpieczeństwa narażają swoje dzieci wiodąc je na szczepienia, niczym na manowce.

Adresaci broszury

Broszura jest skierowana do tych rodziców, którzy przejawiają zainteresowanie zdrowiem swoich dzieci, więc chcą poznać także tę drugą, ciemną stronę procederu szczepień. Nie jest natomiast dla tych, którzy dla wygody wolą nie znać prawdy i z tego powodu nie przeczytają naszej broszury. Dlatego dystrybucją broszury zajmą się Biosłonejczycy, którzy po wstępnej rozmowie będą wręczali ją tylko rodzicom zainteresowanym także ciemną stroną procederu szczepień, nie tylko tą z kolorowych plakatów.

Dystrybucja broszury

Broszurę należy zamawiać drogą mailową fundacja@bioslone.pl lub telefonicznie dzwoniąc na numer: 693 281 381

W zamówieniu należy podać adres zamawiającego oraz ilość egzemplarzy broszury, którą jesteśmy w stanie rozdać wśród potrzebujących. Chodzi bowiem o to, by broszura Zanim pozwolisz zaszczepić dziecko trafiła w powołane ręce,  czyli do tych, którzy poszukują konkretnej wiedzy na temat szczepień, a nie tylko oficjalnej propagandy, nachalnie lansującej coś, co przynosi korzyści tylko wielkim koncernom farmaceutycznym.

Publikacja jest nieodpłatna, toteż zamawiający nie ponosi żadnych kosztów.

Wznowienie publikacji

Broszura rozeszła się jak przysłowiowe ciepłe bułeczki. Jesteśmy bardzo radzi, że temat szczepień spotkał się z tak żywym zainteresowaniem, w związku z czym Fundacja Biosłone postanowiła dodrukować kolejne 5.000 egzemplarzy, które są dostępne na dotychczasowych zasadach.

Nasze akcje

 Kandydoza i przepuszczalność jelitowa

Fundacja Biosłone realizuje dystrybucję broszury „Kandydoza i przepuszczalność jelitowa” wydanej przez Fundację Warszawskie Hospicjum dla Dzieci (Warszawa 2014, ISBN 978-83-938474-0-2). Akcja ta jest powiązana z dystrybucją naszej broszury „Zanim pozwolisz zaszczepić dziecko”, a jest uzasadniona faktem, że broszura „Kandydoza i przepuszczalność jelitowa” jest pracą naukową opisującą wyniki badań nad skutecznością mikstury oczyszczającej oraz preferowanej przez nas diety niskowęglowodanowej, zwanej u nas zasadami zdrowego odżywiania.


Subskrybuje zawartość